Nu lukt het wel!
Menu
Ga naar de inhoud

Disclaimer Breinlijnen

HIDDEN > LEGAL

Ondanks de constante zorg en aandacht die Breinlijnen.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.breinlijnen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breinlijnen (ook niet via een eigen netwerk). Breinlijnen kan er niet voor instaan dat de informatie op www.breinlijnen.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Breinlijnen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.breinlijnen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.breinlijnen.nl te kunnen raadplegen.

Alle gebruikte merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke houders. Dit geldt evenzeer voor getoonde (afbeeldingen) van producten. Voor de gebruikte afbeeldingen, videofragmenten en geluidsfragmenten hebben wij voor zover mogelijk toestemming verkregen van de rechtmatige auteursrechthebbenden (waaronder o.a. stockfoto.com, istockphoto.com en dreamstime.com, Corel, Audioblocks.com, stockmusic.com). Indien enige partij meent rechten te kunnen doen gelden op een genoemde afbeelding, videofragment of geluidsfragment, dan verzoeken wij deze partij contact met ons op te nemen.

GEPERSONALISEERDE COACHINGSSYSTEEM, CURSUSMATERIAAL, BOEKEN, E-BOEKEN, ONLINE TRAININGEN
Breinlijnen (hierna te noemen ‘de uitgever’) en de auteur(s) hebben dit cursusmateriaal (gepersonaliseerd online coaching systeem, e-learning, e-boek, audioboek of boek) zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin kunnen er fouten in het cursusmateriaal staan. Bovendien valt niet uit te sluiten dat na het uitgeven van het cursusmateriaal regelgeving wordt gewijzigd, waardoor de inhoud door de feiten wordt achterhaald. Dergelijke fouten en tekortkomingen zijn nooit volledig uit te sluiten. Breinlijnen en de auteur(s) aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van het cursusmateriaal.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit het cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor overnemen van gedeelte(n) uit het cursusmateriaal in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Hetzelfde geldt voor het linken of deeplinken naar elektronisch cursusmateriaal.

De uitgever is niet aansprakelijk voor fouten in de lesstof en/of de daarvan afgeleide werkbladen, samenvattingen en (oefen)vragen, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van omzet en of winst. Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan cursusmateriaal uit te lenen of door te verkopen of een enige andere manier aan anderen ter beschikking. In geval van overtreding op bovenstaande zal auteursrechthebbende ten allen tijde juridische maatregelen treffen. Alle schade en kosten die hiermee verband houden zullen op de overtreder worden verhaald.

Versie 1 - 17 oktober 2017

Bekijk ook even onze andere 'juridische' pagina's:

Terug naar de inhoud